AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4.1. 2021


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT zůstává naše škola od 4.1. normálně v provozu. Stejně tak školní družina bude fungovat bez omezení a stravování bude pro žáky rovněž zajištěno.


Výtah informací přikládám níže.  Mgr. et Bc. Libuše Pařízková


Provoz speciálních škol


 • Je povolena osobní přítomnost:  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin pro prezenčně vzdělávané žáky.

INFORMACE PRO RODIČE


Vážení rodiče, dle nařízení vlády ČR a MŠMT začínají vánoční prázdniny již od pondělí 21.12.2020. Trvat budou do neděle 3.1. 2021.

Žáci do školy opět nastoupí v pondělí 4. 1. 2021.

 

Zároveň od 1.1. 2021 dochází ke změně ve funkci ředitelky školy z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Zastupující ředitelkou bude Mgr. Gabriela Schicková- tel: 776 568 979 nebo 380 313 336.

Všem rodičům tímto děkuji za příjemnou spolupráci a přeji krásné a pohodové vánoční svátky. 

 

Mgr. et Bc. Libuše Pařízková

OD 18. 11. ŠKOLA OTEVŘENA


Vážení rodiče, od středy 18. 11. bude naše škola opět otevřena a žáci se tak vrátí k prezenční formě výuky. Ta bude probíhat klasicky dle rozvrhu.


Roušky ve škole žáci mít nemusí, avšak tato povinnost zůstává ve školní jídelně. Obědy budou žákům od středy 18. 11. hromadně přihlášeny v ZŠ Školní Kaplice.


Školní družina bude taktéž fungovat bez omezení.


Vypracované materiály z týdne od 9.11 do 13.11. prosíme, aby žáci přinesli ve středu 18.11.


Zvýšená hygienická opatření zůstávají i nadále v platnosti.

 • Rodiče a ostatní návštěvníci školy mají povinnost v budově školy používat roušku.

 • Pokud Vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), zvažte prosím jeho přítomnost ve škole. Jestliže nějaký člen Vaší rodiny onemocní nemocí Covid-19, dítě do školy neposílejte a tuto skutečnost nahlaste škole.

 • V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole žádáme rodiče, aby si po domluvě s třídním učitelem vyzvedávali zadání pro domácí přípravu.

Mgr.et Bc. Libuše PařízkováUZAVŘENÍ ŠKOLY OD 2.11. A DISTANČNÍ VÝUKA

30.10.2020


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30.11. s lítostí oznamujeme, že od pondělí 2.11. dochází k uzavření speciálních škol, tudíž i naší školy. 😔

Od pondělí začne pro žáky probíhat distanční výuka stejnou formou jako v jarních měsících. Upozorňujeme, že tato forma výuky je pro žáky dle novely školského zákona POVINNÁ.

Materiály na týden od 2.11. do 6.11. budou v tištěné podobě k vyzvednutí v úterý a středu od 8 do 12 hodin. Zároveň budou přístupné i na webových stránkách školy (www.zsomlenicka.cz ), kde bude možné je stáhnout a poté vypracované zasílat zpět na emailovou adresu školy (info@zsomlenicka.cz).

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte přímo mě nebo své třídní učitelky.

Obědy budou žákům hromadně odhlášeny.

Věřím🙏, že škola nebude uzavřena dlouhodobě a společně tuto situaci zvládneme.

Libuše Pařízková
IMG_20201030_193102ŠKOLA SE OD 14.10. NEUZAVÍRÁ


Vážení rodiče, na základě nařízení vlády DOSTALY naše ŠKOLY (§ 16 odst. 9 školského zákona) VÝJIMKU A TUDÍŽ ŠKOLA FUNGUJE DÁLE V PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY.

 

OBĚDY PRO ŽÁKY BUDOU ZAJIŠTĚNY VE SPECIÁLNÍM ČASE VE ŠKOLNÍ JÍDLNĚ.

 

VÝUKA BUDE OD 14.10.DO 23.10 ZKRÁCENA:

1.STUPEŇ- DO 11:40

2.STUPEŇ-DO 12:35

maxresdefault


26. 10. a 27. 10. VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na dny 26. a 27. října dva volné dny pro žáky. Poté následuje státní svátek a podzimní prázdniny.


Žáci tak v týdnu od 26. října do 30. října nepůjdou celý týden do školy.


 

INFORMACE K DOCHÁZCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD PONDĚLÍ 12.10.

 

Na základě mimořádného jednání vlády ČR ze dne 8. října, došlo k přijetí dalších krizových opatření, reagujících na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a rostoucí počet nakažených nemocí Covid-19. Některá opatření se týkají také odboru školství, kdy od 12. října bude zakázána osobní přítomnost studentů na vysokých a středních školách s výjimkou klinické a praktické výuky. U žáků 2. stupně základních škol by měla probíhat střídavě distanční výuka.


Avšak střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

Žáci naší školy tedy stále pokračují v prezenční formě výuky. Nic se pro ně prozatím nemění.

Školní družina bude taktéž fungovat bez omezení.


OMEZENÍ ZPĚVU A SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍ

OD 5.10 DO 18.10.

Na základě nařízením Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 3/2020 ze dne 1.10.2020 se s účinností od 5. října 2020 do 18 října 2020  nařizuje omezení zpěvu a sportovních činností. Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy bude probíhat podle rozvrhu, dojde pouze k omezení některých činností, které mohou být nebezpečné při epidemickém šíření infekčního onemocnění.SDĚLENÍ PRO RODIČE  K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ ZE DNE 17. 9. 2020

Vážení rodiče, tímto sdělujeme, že nové nařízení ministerstva zdravotnictví platné od 18.9. se na naše typy škol nevztahuje. Žáci tedy při pobytu ve škole roušku mít nemusí.


Stále však platí zvýšená hygienická opatření.


Dále prosíme všechny rodiče, aby při návštěvě školy měli nasazenou roušku a u vstupu použili dezinfekci.   Děkujeme 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR- NOŠENÍ ROUŠEK

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 10. 9. 2020 je opět zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, tedy i škol.

Naší školy (škola podle §16 odst. 9- pro žáky s mentálním postižením) se toto opatření netýká.

Žáci a učitelé uvnitř školy roušku mít nemusí. Avšak toto se netýká školní jídelny. Proto prosíme rodiče, aby žáci s sebou měli vždy roušku.  Zároveň upozorňujeme, že rodiče do školy bez roušky nebudou vpuštěni.

Děkujeme za pochopení


info-pro-rodice


 • Žáci do školy nastupují v úterý 1. 9. k prezenční formě vzdělávání.

 • Při zahájení školního roku bude škola aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

 • Škola bude zajišťovat v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel.

 • Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 • Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 • V případě, že žák při příchodu do školy jeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), bude izolován od ostatních ve speciální místnosti, bude mu poskytnuta rouška, zajištěn dohled dospělé osoby a rodiče budou telefonicky informováni, aby si žáka ve škole bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


 • Prohlášení o bezinfekčnosti nebudou od zákonných zástupců vyžadována

 • Nošení roušek ve škole bylo od 1. 9. 2020 zrušeno. Roušky budou případně zavedeny v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. Pokud to bude pro naši oblast vyhlášeno, budeme vás včas informovat.

 • Distanční vzdělávání - distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu). O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

 • Družina bude fungovat pro I. a II. třídu ( žáky 1. stupně) za zvýšených hygienických podmínek.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/u tělocvičny/na WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.Nahoru