Zápis do 1. třídyZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, OMLENICKÁ 436

OMLENICKÁ 436 KAPLICE 382 41

 

Č. j.: ZSO 37/2020

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice,Omlenická 436  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že


nevyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Kaplice, Omlenická 436  od školního roku 2020/2021 u dítěte s tímto evidenčním číslem:

01/ 2020


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy Základní školyKaplice, Omlenická 436  ke krajskému úřadu Jihočeského kraje- odboru školství, mládeže a tělovýchovy

 


V Kaplici 30.4. 2020

Mgr. et Bc. Libuše Pařízková, ředitelka školyINFORMACE + DOKUMENTY KE STAŽENÍ


CCI_000001


CCI_000009Nahoru