Pedagogický sbor



Pro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 9 pedagogických pracovníků, 5 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost a 3 zaměstnanci mají částečný úvazek.


 S dokončeným magisterským studiem je 5 pedagogických pracovníků. Z toho 4 pedagogové v oboru speciální pedagika, 1 pedagogický pracovník má dostudované bakalářské studium speciální pedagogiky na vysoké škole a bude pokračovat v magisterské studiu, 1 asistent pedagoga má středoškolské vzdělání a kvalifikaci v oboru asistent pedagoga s dlouholetou praxí a zároveň vykonává funkci vychovatelky školní družiny. Nově byla přijata asistentka pedagoga  bez kvalifikace na dobu nezbytně nutnou.

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících přímou pedagogickou činnost splňuje kvalifikační předpoklady.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. Gabriela Schicková  - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                               - výchovný poradce 

Mgr. Anna Sobolová  - koordinátor školních vzdělávacích programů

Mgr. Daniela Vávrová - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milada Halabrínová- koordinátor enviromentální výchovy


Složení pedagogického sboru:

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Schicková


I. třída – třídní učitelka: Mgr. Ludmila Šímová 

 Asistent pedagoga: Ivana Šišková, Jaroslava Šubrová

II. třída – třídní učitelka: Bc. Tereza Přádová, DiS.

III. třída – třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Matysová

IV. třída – třídní učitelka: Mgr. Daniela Vávrová

V. třída – třídní učitelka: Mgr. Anna Sobolová

Mgr. Milada Halabrínová - učitelka VV a PV






Nahoru