Pedagogický sbor



Pro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 10 pedagogických pracovníků, 6 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost. 3 zaměstnanci mají částečný úvazek.


 sedm pedagogických pracovníků má dokončené vysokoškolské vzdělání, jeden pedagogický pracovník studuje na vysoké škole, dva pracovníci mají středoškolské vzdělání, jeden pedagogický pracovník si v letošním školním roce zvyšuje kvalifikaci.

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících přímou pedagogickou činnost splňuje kvalifikační předpoklady.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. Gabriela Schicková  - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                               - výchovný poradce 

Mgr. Anna Sobolová  - koordinátor školních vzdělávacích programů

Mgr. Daniela Vávrová - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milada Halabrínová- koordinátor enviromentální výchovy


Složení pedagogického sboru:

ředitelka školy: Mgr. Gabriela Schicková


I. třída – třídní učitelka: Mgr. Ludmila Šímová 6. ročníků (ZŠ + ZŠS) 10 žáků

- Asistent pedagoga: Ivana Šišková, Bc. Tereza Přádová Dis.

II. třída – třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Matysová (3., 4., 5. ročník) 10 žáků

- Asistent pedagoga: Hana Smutková

III. třída – třídní učitelka: Mgr. Daniela Vávrová (6., 8. ročník) 6 žáků

IV. třída – třídní učitelka: Mgr. Anna Sobolová (7. ročník) 8 žáků

V. třída – třídní učitelka: Markéta Odehnalová (8., 9. ročník) 6 žáků

Mgr. Milada Halabrínová






Nahoru