Výchovné poradenstvíŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Sobolová

 Konzultační hodiny:

 Pro rodiče: úterý  10:00 – 10:45 hodin

 Schůzku si můžete předběžně domluvit na tel. čísle: 380 313 336 nebo 776 568 979,  

 případně přes email: info@zsomlenicka.cz

 Pro žáky: pondělí až pátek 7:40 - 7:55 hodinŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výchovná poradkyně:   Mgr. Gabriela Schicková


 Konzultační hodiny:

 Pro rodičepátek 9:00 – 11:00 hodin

 Schůzku si můžete předběžně domluvit na tel. čísle: 380 313 336 nebo 776 568 979,  

 případně přes email: info@zsomlenicka.cz

 Pro žáky: pondělí až pátek 7:40 - 7:55 hodinŠkolní rok 2021/2022


Výchovná poradkyně:   Mgr. Gabriela Schicková Konzultační hodiny:

 Pro rodiče: pondělí 8:00 - 10:00 hodin

                   : středa 10:00 – 12:00 hodin

                   : pátek 9:00 – 11:00 hodin

 Schůzku si můžete předběžně domluvit na tel. čísle: 380 313 336 nebo 776 568 979,  

 případně přes email: info@zsomlenicka.cz

 Pro žáky: pondělí až pátek 7:40 - 7:55 hodin

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče vycházejících žáků

vych por


Ve školním roce 2019/2020 žáci navštívili:


Zápisový lístek

Vážení rodiče,

s přijímacím řízením na střední školy souvisí i vydání zápisového lístku, který musíte zaslat  do 10 pracovních dnů od přijetí na vybranou střední školu.

Zápisový lístek musí být přesně evidován pod evidenčním číslem a vydán proti podpisu zákonnému   zástupci nezletilého uchazeče. Proto Vás žádáme, abyste ihned po rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na střední školu se osobně dostavili do školy převzít tento zápisový lístek v kanceláři ředitelky školy.

Gabriela Schicková - výchovný poradce


Důležité adresy

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz

www.scio.cz

 

Informace k podávání přihlášek na střední školy!

Přihlášky na školy bez talentových zkoušek se podávají do 1. března 2019.

Důkladně si prostudujte podmínky přijetí na webových stránkách školy, na kterou si chcete přihlášku podat!


Přílohy:


 Informace k přijímacímu řízení: školní rok 2020/2021


  • uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol; to se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

  • přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy, za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce
  • informace k přijímacímu řízení (pro 1. kolo) budou zveřejněny pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020, do ostatních oborů do 31. 1. 2021 a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

  • termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je:
   •  pro obory vzdělání s talentovou zkouškou  od 2.1. 2021 do 15. 1. 2021
   •  pro denní formu vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2021
  • jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  • první kolo přijímacího řízení proběhne:
 • obory vzdělání s výučním listem – zde lze konat školní přijímací zkoušku v období od 22. 4. do      30. 4. 2021

  • pozvánka na přijímací řízení je zasílána uchazečům poštou z jednotlivých škol, v 1.  kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před termínem konání, v 2. a dalších kolech nejpozději 7 dnů před termínem konání; součástí pozvánky jsou informace o  požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a  kritériích přijímacího řízení

 

  • zveřejnění výsledků přijímacího řízení – ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po dni konání písemné přijímací zkoušky; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům; zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně; pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením

 

  • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole; zápisové lístky budou vydány na naší škole a musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

 

  • podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců => přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami.

 

 

 Nahoru